Vi värnar om vår miljö

 

 

Sommarbild skärgården utanför Karlstad

Policy och mål

Detta dokument redovisar företagets inställning och mål avseende att hålla ett högt miljömässigt och kvalitativt utfall på tillhandahållna tjänster.

Denna policy får alla som är intresserade ta del av.

Verksamheten

Sundfeldts Miljötjänst AB startades 2006. Företaget var i starten huvudsakligen inriktat på förbehandling av el-avfall som inte berörs av producentansvar och handel med olika el-skrotsfraktioner ex kabel, el- motorer, metaller, järnskrot mm. Men arbetar numera med en bredare verksamhet med tyngdpunkt på helhetslösningar för den totala avfallshanteringen åt företag med olika verksamhetsinriktningar.

Miljöpolicy

Vi skall alltid arbeta för att minimera verksamhetens miljöbelastning och bedriva verksamheten på sätt så att förorening förebyggs.

Vi skall följa tillämpningsbar miljölagstiftning och leva upp till de miljökrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och andra viktiga intressenter.

Vi skall sträva efter att på ett säkert och miljöriktigt sätt utföra företagets tjänster och arbeta för att företagets namn förknippas med en hög miljömedvetenhet.

Vi skall sträva efter att ständigt förbättra vår teknik, arbetsrutiner och lösningar för omhänderta de olika avfallsfraktioner som vi hanterar, därmed ha en effektiv verksamhet med hög säkerhet och kvalitet.

Övergripande miljömål

Utifrån miljöpolicyn har följande övergripande miljömål satts upp:

 • Företaget skall alltid sträva efter att minimera sin miljöbelastning.
 • Företaget skall arbeta för att nå en så hög återvinningsgrad som möjligt på det avfall som hanteras.
 • Företaget skall hantera och sanera el-avfall på ett så säkert sätt som möjligt.
 • Detaljerade miljömål, se handlingsplan miljömål

Kvalitetspolicy

Vi skall alltid arbeta för att infria eller överträffa våra kunders förväntningar på tillhandahållna tjänster.

Vi skall sträva efter att utföra våra tjänster på ett sätt som ger ett högt förtroende från kund och få företagets namn förknippat med kunskap, service och pålitlighet.

På detta sätt skall vi undvika kundklagomål och missförnöjsamhet.

Arbetsmiljö

Vi skall löpande och metodiskt arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö.

Se våra tillstånd i PDF-format nedan.

.

Be om Offertförfrågan idag

  Läs vår integritetspolicy här

  Frågor? Ring oss direkt
  Kontakt: Magnus Sundfeldt
  Telefon: 070-531 97 30

  .