Träavfall

Träavfall pic1Sundfeldts Miljötjänst AB har en egen anläggning för mottagning och flisning av träavfall.
Från vår träterminal kan vi lasta ut flis på både lastbil och på järnväg.

Vi tar emot tre olika träfraktioner för flisning:

RT-trä, returträ.

Till denna fraktion hör ex målat och omålat trä, spånskivor, masonit, plywood, olika typer av boardmaterial, sågspån.
OBS ej tryckimpregnerat trä.

Vitträ.

Här mottas endast vitt obehandlat eller omålat trä ex kapspill av plankor och bräder, lastpallar, pallkragar och annat träemballage. Här tar vi även emot kabeltrummor, större kabeltrummor måste dock demonteras innan de kan mottas för flisning.
OBS ej målat eller behandlat trä eller tryckimpregnerat trä.

Ris

Här mottas endast ris ex grenar, pinnar, klenare stockar.
OBS ej uppgrävda häckar eller stubbar då de innehåller för mycket jord ej heller grova stockar.

Det mottagna träavfallet lagras i olika högar för att sedan flisas till bränsleflis.
Bränsleflisen energi utvinns vid olika värmeverk och återvinns som fjärrvärme.